වායු දූෂණය පරාජය කරමු

 

වායු දූෂණය පරාජය කරමු

බොහෝ රටවල වායු ගුණාත්මකභාවය තවමත් බරපතල පරිසර තර්ජනයක් ලෙස නොසලකයි. මෙම වීඩියෝ පටයේ FECT විසින් අපගේ වායු ගුණාත්මක වැඩ පිළිබඳ සාරාංශයක් අඩංගු වන අතර එමඟින් මෙම වායු දූෂණය අපගේ නරඹන්නන්ගේ අවධානයට යොමු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

2019 w/ theme In , we find alarming rise in air pollution in Puttalam, Nawalapitiya & Colombo from using instruments of &

 

Expand this for English version of the above video

Beat Air Pollution

In many countries  Air Quality didn’t take as a serious environment threat yet. This video contain summary our Air Quality work by FECT and by this we hope to bring this Air Pollution to attention of our viewers.

2019 w/ theme In , we find alarming rise in air pollution in Puttalam, Nawalapitiya & Colombo from using instruments of &

 

Leave a Comment