කෘත්‍රිම ව්‍යසන

කෘත්‍රිම ව්‍යසන

 ව්‍යසනයක් යනු කුමක්ද?

“ව්‍යසනයක් යනු ප්‍රජාවක හෝ සමාජයක ක්‍රියාකාරිත්වය බරපතල ලෙස කඩාකප්පල් කරන මානව, එම ප්‍රජාවට හෝ සමාජයට තමන්ගේම සම්පත් භාවිතා කිරීමෙන් එම සිදුවීමට මුහුණදීමේ හැකියාව ඉක්මවා යන තර‌‌මේ මානව, ද්‍රව්‍යමය හා ආර්ථික හෝ පාරිසරික අලාභානි ඇති කරන හදිසි, විපත් සිදුවීමකි. සොබාදහම නිසා බොහෝ විට සිදු වුවද, ව්‍යසනයන්ට මිනිස් සම්භවයක් තිබිය හැකිය. ”
(What is a disaster? In International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies(2019). Retrieved from https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster)

“උපද්‍රවයක් අවදානමට ගොදුරුවිය හැකි පුද්ගලයින්ට බලපාන විට ව්‍යසනයක් සිදු‌වේ.”
උපද්‍රව, අවදානමට ගොදුරුවිය හැකිි බව සහ අවදානමක  නරක ප්‍රතිවිපාක අවම කිරීමට ඇති නොහැකියාව යන සියල්ල සංයෝජනය වීමෙන් ව්‍යසනය සිදුවේ.

 

කෘත්‍රිම ව්‍යසන

මානව ක්‍රියාවන්/දෝෂයන්, කළමනාකරණය සහ ප්‍රතිපත්තීන් වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදුවන ආපදාවන් මිනිසා විසින් ඇති කරන ලද ආපදා ලෙස හැදින්විය හැක. මේවා තාක්ෂණික විපත් ලෙසද හැඳින්වේ. අදාල පිිියවර ගැනීමට අපොහොසත් වූ ස්වාභාවික විපත් ද මෙම වෙබ් අඩවියේදි මිනිසා විසින් සාදන ලද ව්‍යසන ලෙස සැලකේ. මෙවා හිතාමතාම කරන ව්‍යසනයන් හැකි අතර එමඟින් ජනගහනයේ සමහර කොටස් අවදානමට ලක්විය හැකිය.

උදා. තෙල් කාන්දු වීම, ත්‍රස්තවාදී පනත, න්‍යෂ්ටික පිපිරීම්, වායු දූෂණය, ලැව්ගිනි

ලැයිස්තුගත මිනිසා ඇති කළ ව්‍යසන