වීඩියෝ

Disaster.lk වෙබ් අඩවිය හැදුන්වා දීම

මෙම වෙබ් ද්වාරය උසස් තත්ත්වයේ පර්යේෂණ මත පදනම්ව ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය සහ ප්‍රතිසාධනය සඳහා සේවාවන් සපයයි. දශක දෙකක් තිස්සේ, විශේෂයෙන් දේශගුණික සම්භවයක් ඇති ව්‍යසන වලට තුඩු දිය හැකි ස්වාභාවික උපද්‍රව පිළිබඳව අපි පර්යේෂණ කර ඇත්තෙමු. මිනිසුන්, ජීවනෝපායන්, ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සහ ජාල වල අවදානම පිළිබඳව අපි අධ්‍යයනය කළෙමු.මේවායින් බොහොමයක “ව්‍යසනය” යනු මිනිසා ලබන අනාරක්ෂිතභාවයට සම්බන්ධ ස්වාභාවික උපද්‍රවයන්ය.