වායු තත්ත්ව අධීක්ෂණය

වායු තත්ත්ව අධීක්ෂණය

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ප්‍රදේශවල, කර්මාන්තවලට සමීප ස්ථානවල සහ ජෛව ස්කන්ධ දහනය වන ස්ථානවල වාතයේ ගුණාත්මකභාවය පිරිහෙමින් පවතී. අධික තදබදය සහිත සමහර නාගරික ප්‍රදේශවල ඉහළ පිරිහීමේ අනුපාතය ජනගහනයෙන් විශාල කොටසක් ශ්වසන රෝග සහ සාමාන්‍ය අයහපත් සෞඛ්‍යයට නිරාවරණය වේ.

මෙම පිටුවේදී, පහත ස්ථාන සදහා වාතයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ තත්‍ය කාලීන දත්ත ඉදිරිපත් කරමු

 • නොරොච්චො‌ලේ
 • පුත්තලම
 • ඉලන්තන්ඩිය
 • නාවලපිටිය
 • අකුරණ
 • කොළඹ
 • දිගන

සටහන, සන්නිවේදන සම්බන්ධතා ගැටළු හේතුවෙන් සියලුම උපකරණ දත්ත යාවත්කාලීන නොවිය හැක.

අපගේ දායකත්වය
අප:
 • මහනුවර, කොළඹ, පුත්තලම් සහ අනෙකුත් නාගරික ප්‍රදේශ සඳහා දෛනික වෙනස්කම්, සෘතුමයභාවය සහ අන්තර් වාර්ෂික විචලනය සඳහා පැරණි වායු දූෂණ දත්ත හඳුනා ගැනීම.
 • දේශගුණික විචලනය සමඟ සම්බන්ධතාවය තක්සේරු කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අවට කලාපයේ වායු දූෂක ප්‍රවාහනය වන අයුරු ආදර්ශනය කිරීම.
 • මේ වන විට මහනුවර, නවාලපිටිය, කොළඹ, පුත්තලම් ආවරණය වන ජාලයක් තුළ ස්ථාන 10 ක වායු අංශුන් හා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තත්ත්ව පිළිබඳ දත්ත ලබා ගැනීම.
 • වායු තත්ත්ව දත්ත අඩංගු ඔන්ලයින් යාවත්කාලීන දත්ත ගබඩාවක් පවත්වා‌ ‌‌‌ගෙන යෑම.
 • සෞඛ්‍ය බලපෑම් තක්සේරු කිරීම සඳහා හවුල්කරුවන් සමඟ වැඩ කිරීම.
 • වායු තත්ව ගුණාත්වය පිළිබද යාවත්කාලීන සිතියමක් සංවර්ධනය කිරීම.