රත්නපුර ගංවතුර-2016

රත්නපුර ගංවතුර
2016 මැයි

2016 මැයි මස 15 වන දින ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ නිවර්තන කුණාටුව හේතුවෙන් දැඩි ගංවතුර හා නායයෑම් රාශියක් සිදුවිය. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට අනුව ‌‌මෙම ගංවතුර හා නායයෑම් තත්වය හේතුවෙන් 300,000 කට අධික පිරිසක් පීඩාවට පත් විය. පුද්ගලයින් 104 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර පුද්ගලයින් 99 දෙනෙකු අතුරුදන් වී තිබේ. මෙම ව්‍යසනයේ ප්‍රතිපඵලයක් ලෙස 21,000 ක් පමණ අවතැන් වූ අතර ඔවුන් කඳවුරු සහ පාසල් ඇතුළු තාවකාලික නවාතැන් සදහා යොමු කර ඇත. ඇස්තමේන්තුගත කිරීම් පරිදි නිවාස 623 ක් විනාශ වී ඇති අතර 4,414 කට හානි සිදුවී ඇත. මෙය වසර 25 ක් තුළ දරුණුතම ගංවතුර තත්ත්වයක් ලෙස වාර්තා වූ අතර තවත් තද වැසි සහ ගංවතුර අඛණ්ඩව පැවතුනි.