පිගා ඔය

පිගා ඔය ගංවතුර

පිංගා ඔයා යනු මහවැලි ගඟේ අතු ගංගාවක් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් අකුරණ,කුඩුගල,අඹතැන්න හරහ ගමන් කර අවසානයේදී කටුගස්තොටදී මහවැලි ගඟට ළඟා වේ. ඉහළ මහවැලි ජල පෝෂක ප්‍රදේශය ජනාකීර්ණ වන අතර ගංවතුරට ගොදුරු වන, දූෂණයට, ඛාදනයට හා ජීව විද්‍යාත්මක තර්ජනයට ද ලක්ව ඇත. පිංගා ඔය අවට ප්‍රදේශය තුල පසුගිය දශක කිහිපය තුළ ගංවතුර සිදුවීම් කිහිපයක් සිදුව ඇත. මෙම ජල පෝෂක ප්‍රදේශය දිගු කලක් තිස්සේ  මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු ගැටළු සහගත ප්‍රදේශයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

Akurana suffers worst floods in 20 years
Published on www.ft.lk- Link

අකුරණ ප්‍රදේශයෙහි පළමු වරට වාර්තා වූ ගංවතුර 1947 දී සිදු වූ අතර එතැන් සිට මෙම ප්‍රදේශය අධික ගංවතුරට ගොදුරු වී ඇති අතර ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පාරිසරික හානි හා ප්‍රජාවේ ආර්ථිකයට බාධා ඇති විය. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ගංවතුර හා ඒ අවට ගංගා අපවිත්‍රකරණය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් හදිසි ගංවතුර සංඛ්‍යාතය ඉහළ ගොස් තිබේ. මීට අමතරව, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ A9 මාර්ගය අසල ඉදිකිරීම් විශාල ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙම සමහර ගොඩනැගිලිවල වැසිකිළි හා සෙප්ටික් පද්ධති ඇති අතර ඒවා ගඟට යොමු වේ.

2001 ජනවාරි 30 වන දින අකුරණ ප්‍රදේශයෙහි එක් ප්‍රධාන ගංවතුරක් ඇතිවිය. 2012 දී තවත් බරපතල ගංවතුරක් සිදු වූයේ දුන්නිවිල මාර්ග මංසන්ධිය අසල ජල මට්ටම මාර්ග මට්ටමට වඩා අඩි 6ක් පමණ ඉහළින් තිබෙන ‌‌ලෙසය.  ඉතා මෑතදී ඇති වූ හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයක් 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන දින සිදු වුු අතර එහිදී ජල මට්ටම අඩි 8 ක් දක්වා ඉහළ ගිිිිය ජල කද කල හානිය රුපියල් මිලියන 250 ක් පමණ වනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ. වසර ගණනාවක් තිස්සේ බොහෝ වෙළඳසැල් ඒවායේ ඉදිකිරීම් ඔය දක්වා විහිදුවා තිබේන අතර එය නිරන්තරයෙන් සිදුවන ගංවතුරට එක් හේතුවකි.

වීඩි‌යෝ පට